تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - راهنما کاشت و خرید بذر گل رعنا زیبا
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

خرید پستی گل رعنا زیب، رعنا زیبا، فروش رعنا زیبا، خرید گل رعنا زیبا، خرید بذر گل رعنا زیبا، فروش بذر گل رعنا زیبا، خرید اینترنتی بذر گل رعنا زیبا، فروش اینترنتی بذر گل رعنا زیبا، راهنما کاشت گل رعنا زیبا، خرید اینترنتی بذر رعنا زیبا، گل رعنا، خرید اینترنتی بذر گل رعنا زیبا ب، فروش اینترنتی بذر، فروش بذر، خرید بذر، راهنمای کشت رعنا، راهنمای کشت گل رعنا، خرید اینترنتی بذر گل های آپارتمانی، گل های آپارتمانی، آموزش کاشتن گیاه گلهای آ،

     نام گل:رعنـا زیبـا

 سرده:  Gailardia

تیره: Asteraceae


  از گیاهان ماندنـی است ولی تولیـد و کاشت آن ماننـد گیاهان یکسالـه صورت می گیرد.

 

طرز کاشت :

خزانه کاری : بذر را اوایل فروردین در خزانه می کارند.

نشا کاری : پس از آنکـه به اندزه کافـی رشد کرد به زمین اصلـی

انتقال می یابد.

کاشت مستقیم : در اواخر فروردین ماه واوایل اردیبهشت ماه در

هوای  آزاد کاشته می شود.

آب وهوا : در زمینهایی با رطوبت زیاد ریشه هایش می پوسد و از

بین می رود وبه رطوبت معمولی ولی کم و محل آفتابگیر با نور کافی

نیاز دارد

خاک :  به خاک خشک با زهکشی مناسب نیاز دارد.

زمان گل دهی : از اوایل بهار تا اواخر پاییز گل می دهد.


رعنا زیبا، پا بلند و الوان

http://taksabad.com/files/files/bazr/GAILLARDIA-rana%20pb%20alvan.jpg


رعنا زیبا، پا متوسط الوان

http://taksabad.com/files/files/bazr/gaillardirana%20pm%20avlan.JPG